Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Η ΣΟΥΛΗΣ – ΚΙΟΥΝΙΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους πιστωτές της ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2019, αποφάσισε :

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (€530.700,00) με επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους τριών Ευρώ (€ 3) ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των
Ενός εκατομμυρίου εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€1.061.400,00)
και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες (176.900) άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€6,00) η κάθε μία.

Την 23 Μαΐου 2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η αριθμ. 1557485 αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την τροποποίηση καταστατικού.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 30/05/2019